Salon Meblowy CRIS MEBLE istnieje
na rynku nieprzerwanie od 1991 roku
i specjalizuje się w produkcji mebli tapicerowanych. Firma swój stały rozwój zawdzięcza ogromnej pasji związanej
z branżą meblarską.

17 77 11 989 KONTAKT@cris-meble.rzeszow.pl

Polityka prywatności

HomePolityka prywatności

Polityka Prywatności:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że:

 1. Zbieramy Państwa dane wyłącznie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów i przetwarzamy je w sposób zgodny z prawem.
 2. Nie przekazujemy Państwa danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 3. Podejmujemy wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w szczególności:

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  1. a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. b) umożliwienia płatności drogą elektroniczną,
  3. c) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej,
  4. d) obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań,
  5. e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  1. a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności, postępowań sądowych,
  2. b) przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. a) obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji),
  2. b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  3. c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw). Po tym okresie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 5. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które na zlecenie Administratora dostarczają i wspierają rozwiązania służące obsłudze sklepu internetowego, świadczą usługi kurierskie i usługi dostawy produktów, świadczą usługi płatności on-line, innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, rachunkowe, prawne i administracyjne związane z funkcjonowaniem i obsługą sklepu internetowego. Są to w szczególności firmy pośredniczące w płatnościach, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, banki, operatorzy pocztowi, firmy spedycyjne, transportowe i kurierskie, biura informacji gospodarczej, firmy windykacyjne, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, telekomunikacyjnych i serwisów internetowych), świadczące usługi marketingowe i wspierające, kancelarie prawne.  Przekazanie Państwa danych osobowych osobom trzecim, o których mowa powyżej następuje na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z tymi podmiotami przez Administratora.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.